سینی کف صندوق آستر ال نودتندر 90قیمت : 3,200,000 تومان

پوسته گلگیر عقب چپ آستر تندر 90تندر 90قیمت : 7,000,000 تومان

پوسته گلگیر عقب راست آستر تندر 90تندر 90قیمت : 2,500,000 تومان

پوسته رکاب با ستون وسط چپ آستر پرایدپراید 131قیمت : 800,000 تومان

سینی جاچراغی عقب چپ آستر تیبا 2تیبا2قیمت : 300,000 تومان

دیاق فلزی سپر جلو سایناسایناقیمت : 1,200,000 تومان

رام زیر موتور تیبا 1تیبا 1قیمت : 600,000 تومان

رام زیر موتور تیبا 2تیبا2قیمت : 600,000 تومان

سینی عقب آهن تیبا 2تیبا2قیمت : 1,350,000 تومان