سپر جلو سفید سایناسایناقیمت : 1,200,000 تومان

سینی جلو آستر سایناسایناقیمت : 1,800,000 تومان

درب موتور آستر با لولا سایناسایناقیمت : 3,700,000 تومان

جلو پنجره سایناسایناقیمت : 210,000 تومان

دیاق فلزی سپر جلو سایناسایناقیمت : 1,200,000 تومان

سپر عقب سفید سایناسایناقیمت : 1,200,000 تومان

چراغ مه شکن سایناسایناقیمت : 300,000 تومان

درب جلو راست آستر سایناسایناقیمت : 4,300,000 تومان

درب جلو چپ آستر سایناسایناقیمت : 4,500,000 تومان

درب عقب راست آستر سایناسایناقیمت : 3,500,000 تومان

درب عقب چپ آستر سایناسایناقیمت : 3,500,000 تومان

چراغ جلو چپ (بدون موتور) سایناسایناقیمت : 750,000 تومان

چراغ جلو راست (بدون موتور) سایناسایناقیمت : 750,000 تومان

چراغ خطر عقب راست سایناسایناقیمت : 450,000 تومان

چراغ خطر عقب چپ سایناسایناقیمت : 450,000 تومان

آینه بغل برقی راست سایناسایناقیمت : 890,000 تومان

آینه بغل برقی چپ سایناسایناقیمت : 890,000 تومان

درب صندوق آستر سایناسایناقیمت : 3,400,000 تومان

سپر جلو سفید شرکتی ساینا (اس) Sسایناقیمت : 1,800,000 تومان

سپر عقب سفید شرکتی ساینا s (اس)سایناقیمت : 1,600,000 تومان

ای سی یو ایربگ سایناسایناقیمت : 0 تومان