سپر جلو سفید سایناسایناقیمت : 1,500,000 تومان

سینی جلو آستر سایناسایناقیمت : 620,000 تومان

درب موتور آستر با لولا سایناسایناقیمت : 2,500,000 تومان

جلو پنجره سایناسایناقیمت : 170,000 تومان

دیاق فلزی سپر جلو سایناسایناقیمت : 1,000,000 تومان

سپر عقب سفید سایناسایناقیمت : 1,250,000 تومان

چراغ مه شکن سایناسایناقیمت : 250,000 تومان

درب جلو راست آستر سایناسایناقیمت : 4,500,000 تومان

درب جلو چپ آستر سایناسایناقیمت : 4,700,000 تومان

درب عقب راست آستر سایناسایناقیمت : 3,700,000 تومان

درب عقب چپ آستر سایناسایناقیمت : 3,700,000 تومان

چراغ جلو چپ (بدون موتور) سایناسایناقیمت : 600,000 تومان

چراغ جلو راست (بدون موتور) سایناسایناقیمت : 600,000 تومان

چراغ خطر عقب راست سایناسایناقیمت : 450,000 تومان

چراغ خطر عقب چپ سایناسایناقیمت : 450,000 تومان

آینه بغل برقی راست سایناسایناقیمت : 890,000 تومان

آینه بغل برقی چپ سایناسایناقیمت : 890,000 تومان

درب صندوق آستر سایناسایناقیمت : 0 تومان

سپر جلو سفید شرکتی ساینا (اس) Sسایناقیمت : 1,900,000 تومان